Privacy verklaring

Privacy verklaring Vitalia Beauty Wellness & Floaten

Deze privacyverklaring is van toepassing op ieder aanbod en op alle overeenkomsten van opdracht tot het leveren van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden op het gebied van “Wellness”, “Floaten”en “Beauty” alsmede op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van horeca activiteiten en van koop en verkoop en/of van huur en verhuur van Vitalia Beauty Wellness & Floaten.

Vitalia Beauty Wellness & Floaten hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Zo zal zij uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen. Leest u alstublieft zorgvuldig deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan. Vitalia Beauty Wellness & Floaten is een bedrijf aan de Hoofdstraat 5 B, 9431AB te Westerbork. KvK-nummer is 54271118.

Algemeen

Indien u gebruik maakt van de website van de Vitalia Beauty Wellness & Floaten is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Vitalia Beauty Wellness & Floaten verstrekt. Vitalia Beauty Wellness & Floaten verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn bedoelt, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, om u een passend beschermingsniveau te bieden gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:

 • Specifieke informatie te ontvangen
 • Deel te nemen aan prijsvragen en competitie
 • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn
 • Op termijn tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan
 • Op internet producten van ons te kopen

 

Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om onze diensten verder te ontwikkelen en onze klantenservice en websites te verbeteren.

 Link partners

De internetsite van Vitalia Beauty Wellness & Floaten bevat links naar andere sites die mogelijk geen onderdeel zijn van Vitalia Beauty Wellness & Floaten. Hoewel wij zeer zorgvuldig zijn in onze linkpartners zijn wij derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Verzamelde gegevens

U verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan ons in het kader van het bestellen van een dienst, een reservering, een prijsvraag, een enquête, een registratie of door het sturen van een e-mail. Wij zullen deze gegevens in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Verder kunnen wij ze gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en andere juridische verplichtingen. Indien u klant bent van ons kunnen wij uw gegevens gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Wij zullen u slechts informeren over onze andere producten en diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Derden                         

Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken:

 

 • Ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening, waaronder het opnemen van contact met u;
 • Ter incasso van openstaande vorderingen;
 • Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag;
 • Indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke verplichtingen;
 • In eventuele andere – nog niet voorziene – gevallen waarin deze verstrekking noodzakelijk is
 • voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang of van de derde aan wie de gegevens

 worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden volgens de wet prevaleert.

 

Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van onze website Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u onze website bezoekt en welke delen van onze website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website en voor andere statistische doeleinden.

 

Wijzigingen

Vitalia Beauty Wellness & Floaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden doorgevoerd op de deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Disclaimer

Vitalia Beauty Wellness & Floaten heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen maar kan niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Vitalia Beauty Wellness & Floaten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Vitalia Beauty Wellness & Floaten sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Vitalia Beauty Wellness & Floaten geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Vitalia Beauty Wellness & Floaten aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

 

Op alle arrangementen zijn de Algemene Voorwaarden van Vitalia Beauty Wellness & Floaten van toepassing. Vitalia Beauty Wellness & Floaten is niet verantwoordelijk voor getoonde content (alle in de website aanwezige inhoud) op aan deze site gekoppelde bestanden. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Voor gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u schriftelijk toestemming te vragen aan Vitalia Beauty Wellness & Floaten. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan content of delen van deze pagina’s gebruiken waaronder onder meer wordt verstaan het verveelvoudigen, het op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch alsmede het kopiëren.